Eind januari hebben wij de eerste gesprekken met Quadrant over de start van de peuterspeelzaal en eventueel ook een BSO...
Waddinxveen - De renovatie van de Theo Thijssenschool is vorige week gestart. De afgelopen twee maanden zijn gebruikt...
Komend schooljaar zullen er weer enkele snuffelochtenden plaats vinden. Hier vindt u de data.
Interne Begeleiding
Alle leerlingen hebben onze zorg nodig. De praktijk leert dat een aantal leerlingen extra zorg nodig heeft om zich goed te kunnen ontwikkelen. Er kan sprake zijn van leerproblemen, lichamelijke problemen of gedragsproblemen. Ook kan het voorkomen dat een leerling juist meer aan kan en in aanmerking komt voor de Plusklas.
Om alle onderdelen van de zorg te co÷rdineren zijn op school twee Intern Begeleiders: Liesbeth Klik en Ellen Ammeraal. Zij ondersteunen leerkrachten, geven zo nodig hulp aan leerlingen die extra zorg nodig hebben en onderhouden contacten met externehulpverlening.
 
Onze school werkt met het Cito-leerlingvolgsysteem. Dit houdt in dat de leerlingen naast methodegebonden toetsen,  tweemaal per jaar Cito-toetsen maken. Het doel van deze toetsen is de ontwikkeling van de leerlingen op het gebied van rekenen, lezen, spelling, woordenschat en begrijpend lezen goed te volgen.
 Als een leerling extra zorg nodig heeft, zal de groepsleerkracht de ouders hierover informeren. In verslagen en/of handelingsplannen worden de aanpassingen schriftelijk vastgelegd. Verslagen van gesprekken met ouders worden door de Interne Begeleiding gemaakt en door ouders, leerkracht en Interne Begeleiding ondertekend. De gegevens worden opgenomen in het dossier van de leerling.
 

Remedial teaching
Op de Theo Thijssenschool wordt net als op de meeste andere basisscholen in Nederland Handelingsgericht gewerkt. Hierbij staan de kindbehoeften centraal. In de groepen wordt de lesstof (rekenen, taal, begrijpend lezen, spelling) op drie niveaus aan geboden nadat er een indeling is gemaakt (groepsplan) op basis van de Citoscores van de leerlingen. De meeste hulp wordt hierdoor zoveel als mogelijk in de groepen geboden.
 
Het kan zijn dat er leerlingen zijn die nog specifieker onderwijsbehoeften hebben. Dan wordt er buiten de groep ingezet op extra hulp/begeleiding.