Een goede basis voor later

Een goede basis voor later

Spreken, luisteren, woordenschat en letterkennis

In de kleutergroepen werken we met behulp van thema's die aansluiten bij de belevingswereld van het kind. Op deze manier brengen we kennis en vaardigheden over. Spelend leren speelt hierbij een belangrijke rol. Er is veel aandacht voor de taalontwikkeling van de kinderen. De onderdelen spreken, luisteren, het vergroten van de woordenschat en het stimuleren van letterkennis komen afwisselend aan bod.
Daarnaast  bieden wij de kinderen een goede basis aan rekenvaardigheden, werken we aan de grove en fijne motoriek en is er aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen.
Door middel van spel, kringmomenten, muziek, ontwikkelingsmateriaal en allerlei creatieve opdrachten komen de kinderen  steeds een stapje verder in hun ontwikkeling.
We volgen de ontwikkeling van de kinderen in groep 1 en 2 in het leerlingvolgsysteem BOSOS. U wordt via oudergesprekken op de hoogte gehouden van deze ontwikkeling. 
Vanaf groep 2 ontvangen de leerlingen een rapport.
 

Taal en lezen

In de kleutergroepen wordt een belangrijke basis gelegd voor het leren lezen. De leerlingen oefenen met visuele en auditieve oefeningen, er is veel aandacht voor boeken en woordenschat en de leerlingen leren letters herkennen en benoemen. In groep 3 staat het leren lezen centraal. Wij maken gebruik van de Kim-versie van de methode 'Veilig Leren Lezen'. De leerlingen breiden in groep 3 hun letterkennis uit, leren verschillende woordtypenlezen en zij leren spellen. Vervolgens komt ook het onderdeel tekstbegrip aan de orde. Vanaf groep 4 maken wij gebruik van de methode 'TaalActief'. De verwerking  van de taallessen gebeurt afwisselend op de tablet/chromebook of in een schrift.
Spelling krijgt extra aandacht door middel van de inzet van dictees en de zogenoemde woordpakketten. De leerlingen bereiden vanaf groep 5 boekbesprekingen en spreekbeurten voor zodat het spreken voor een groep een natuurlijke zaak wordt. In de bovenbouw wordt de taalontwikkeling verder uitgebreid met ontleden, werkwoordsvorming, studerend lezen en het maken van werkstukken. Voor het vergroten van de woordenschat van de leerlingen wordt gebruikt gemaakt van de methode 'met woorden in de week'. Ook is een groot gedeelte van het woordenschatonderwijs geïntegreerd in de taal-/spellingsmethode.

Rekenen

In de onderbouw komt aan de orde:

  • getalbegrip
  • optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen
  • hoofdrekenen en cijferen
  • meten, meetkunde, geld, tijd, tabellen en grafieken en wegen
In de bovenbouw komt aan de orde:
  •  hoofdrekenen en cijferen,
  •  tabellen, grafieken, breuken, procenten en verhoudingen
  • getalkennis
  • meten (oppervlakte, gewicht en inhoud)
  • wiskundige onderwerpen (bouwen, draaien, spiegelen)

Schrijven

Dit schooljaar is gestart met de vernieuwde versie van de schrijfmethode "Pennenstreken". Deze methode sluit aan op de methode "Veilig Leren Lezen" van groep 3. Schrijfonderwijs draagt er toe bij dat leerlingen een duidelijk leesbaar, verzorgd en vlot handschrift krijgen. Vanaf groep 1 wordt veel aandacht besteed aan het trainen van de schrijfvoorwaarden, waaronder de fijne motoriek, oog-handcoördinatie, nauwkeurige waarneming en een goede pengreep en schrijfhouding.

In groep 1 en 2 wordt gewerkt met een schrijfcircuit. Tot en met groep 8 wordt aandacht geschonken aan het schrijfonderwijs. Voor leerlingen die moeite hebben met vlot en leesbaar schrijven zijn er oefenboeken en kan worden gekozen voor blokschrift.