Een goede basis voor later

Een goede basis voor later

Spreken, luisteren, woordenschat en letterkennis

In de eerste groepen besteden we veel aandacht aan de taalontwikkeling (o.a. spreken, luisteren, woordenschat en letterkennis) van kinderen. Ook muzikale vorming, het werken met ontwikkelingsmaterialen en allerlei spelactiviteiten komen aan bod. Thema's en projecten sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen. In de kleutergroep leert het kind zo veel mogelijk spelenderwijs.

Om de ontwikkeling van de kinderen in de groepen 1/2 goed te kunnen volgen, hanteren we in deze groep het volgsysteem BOSOS. Met behulp van de rapporten én tijdens de 10 minutengesprekken wordt u op de hoogte gebracht van de ontwikkeling die uw kind doormaakt. Ons kleuteronderwijs vormt een goede basis voor de rest van het onderwijs op onze school. 

Taal

Op de Theo Thijssenschool werken we met de methode "Taal Actief". Voor groep 3 maken we gebruik van de taal/leesmethode "Veilig leren lezen". Deze vormt de basis van de taal/leesontwikkeling. De spelling krijgt bij ons extra aandacht, doordat we gebruik maken van "woordpakketten" behorende bij de methode "Taal Actief ". Het woordpakket biedt de mogelijkheid om woorden foutloos te leren schrijven. Verwerking van de taallessen gebeurt afwisselend op de tablet of in het schrift. De leerlingen houden boekbesprekingen en spreekbeurten. Op deze manier wordt spreken voor een groep een natuurlijke zaak. In de bovenbouw wordt de taalontwikkeling uitgebreid met ontleden, werkwoordsvorming, studerend- en begrijpend lezen (vanaf groep 4) en het maken van werkstukken. Woordenschatuitbreiding vindt plaats volgens de methode "Met Woorden In De Weer". 

Rekenen

Wij werken met de methode "Alles Telt" voor groep 3 t/m 8. Deze methode gaat uit van het ontdekkend en realistisch leren rekenen: 

In de onderbouw komt aan de orde:

  • getalbegrip
  • optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen
  • hoofdrekenen en cijferen
  • meten, meetkunde, geld, tijd, tabellen en grafieken en wegen
In de bovenbouw komt aan de orde:
  •  hoofdrekenen en cijferen,
  •  tabellen, grafieken, breuken, procenten en verhoudingen
  • getalkennis
  • meten (oppervlakte, gewicht en inhoud)
  • wiskundige onderwerpen (bouwen, draaien, spiegelen)

Lezen

In de kleutergroepen wordt de basis gelegd om te leren lezen. Dit noemen we het voorbereidend lezen. Verschillende activiteiten worden gedaan om het visuele (de ogen) en het auditieve (de oren) te oefenen. De leerkracht probeert met voorlezen, de leeshoek en prentenboeken de kinderen te interesseren voor boeken. Een belangrijk onderwerp in de kleutergroepen is de ontluikende geletterdheid. Op speelse wijze worden de kinderen met letters, woorden en zinnen in contact gebracht, zodat de overgang naar het leren lezen in groep 3 soepel zal verlopen.

In de groepen 1 en 2 werken wij met "Schatkist". Met deze methode wordt een aantrekkelijk en beredeneerd aanbod op de gebieden mondelinge taal, woordenschat, beginnende geletterdheid, beginnende gecijferdheid, sociaal-emotionele ontwikkeling, wereldoriëntatie, kunstzinnige oriëntatie en motorische ontwikkeling geboden. 

Schrijven

Dit schooljaar is gestart met de vernieuwde versie van de schrijfmethode "Pennenstreken". Deze methode sluit aan op de methode "Veilig Leren Lezen" van groep 3. Schrijfonderwijs draagt er toe bij dat leerlingen een duidelijk leesbaar, verzorgd en vlot handschrift krijgen. Vanaf groep 1 wordt veel aandacht besteed aan het trainen van de schrijfvoorwaarden, waaronder de fijne motoriek, oog-handcoördinatie, nauwkeurige waarneming en een goede pengreep en schrijfhouding.

In groep 1 en 2 wordt gewerkt met een schrijfcircuit. Tot en met groep 8 wordt aandacht geschonken aan het schrijfonderwijs. Voor leerlingen die moeite hebben met vlot en leesbaar schrijven zijn er oefenboeken en kan worden gekozen voor blokschrift.